KVKK Üçüncü Taraf Aydınlatma Metni

KVKK Üçüncü Taraf Aydınlatma Metni

PAMUK GIDA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PAMUK GIDA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (PAMUK GIDA) tarafından sizleri aydınlatmak için hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, alım satım, distribütörlük, bayilik, hizmet alım sözleşmeleri ve ticari ilişkiler kapsamında, şirketimize yapılacak iş başvurularının veya bildirimlerin analizi ve değerlendirilmesi, satış ve dağıtımını yaptığımız ürün ve hizmetlerden daha iyi yararlanılmasının temini için gerekli  çalışmaların yapılabilmesi, çalışma ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, faturalama, ürün sevkiyatı, teslimat, iade gibi konularda sağlıklı hizmet sunulabilmesi, ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/şubelerimiz yetkili veya çalışanları değerlendirme süreçleri ve  şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılır

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin distribütörlük ve bayilik yetkileri kapsamında satış, dağıtım ve pazarlamasını yaptığı ürünler ve hizmetlerimizden sizlerin daha iyi yararlanmalarının temini, bu maksatla ilgili tüm departmanlarımızın gerekli çalışmaları yapmaları, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretici ve tedarikçi firmalar, iş ortaklarımız, bölüm ve yöneticileri, çalışanları, paydaşlarımız, hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler, banka, finans ve sigorta kuruluşları, posta, dağıtım, kurye ve kargo firmaları, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara yukarıda sayılan amaç kapsamında ve bununla sınırlı olarak ilgili Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ilgili Kanun’un Madde 5/1, 2;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, şirketimize telefon, e-mail, mesaj, faks veya çeşitli şekillerde ilettiğimiz, aktardığınız ya da çalışanlarımıza verdiğiniz kişisel veriler, web sitemiz, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla sınırlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun ’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, şirketimizin ticari faaliyetlerini yasalar çerçevesinde yürütebilmesi, hizmetlerinin devamlılığı ve mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.

5. İlgili Kişi Olarak Hakkınız, İletişim ve Başvuru Yöntemi

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak belirtilen haklarınızı kullanmak için, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle PAMUK GIDA’ya başvuru yaparak; kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Pamuk Gıda’nın resmi internet sitesi https://www.pamukgida.com.tr ‘de yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Organize Sanayi Bölgesi 1.Bulvar 19.Sokak No:34 P.K.47060 – Artuklu/MARDİN adresine bizzat elden iletebilir, İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kaydıyla yollayabilir veya şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep formumuzu doldurabilir, pmk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile iletebilir, sistemimizde bulunan/bulunmayan elektronik posta adresinizle info@pamukgida.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Pamuk Gıda tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

(Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili web sitemiz üzerinden Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metinlerine ulaşıp detaylı olarak inceleyebilirsiniz).

En büyük gücümüz güvenilirliğe ve çalışmaya olan inancımızdır. Bu inançla, 1943’te küçük bir dükkanla başladığımız ve 1980’de Pamuk Market olarak girdiğimiz hızlı tüketim satış ve dağıtım sektöründe, 1991’de Pamuk Gıda Pazarlama Limited Şirketi ve Hızlı Tüketim Ürünleri Toptancılığı ile işimiz büyüyerek devam etmiştir.

  • 0 (482) 215 30 30

  • 0 (482) 215 33 77

  • info@pamukgida.com.tr

  • Organize Sanayi Bölgesi 1.Bulvar 19.Sk. No:34, Artuklu / MARDİN

  • Hafta İçi: 09:00 - 18:00
    Cumartesi: 09:00 - 18:00
    Pazar: Kapalı

6698 KVKK Aydınlatma Metni KVKK Çalışan Aydınlatma Metni KVKK Politikası KVKK Başvuru Formu Çerez Politikası